1. Truyền thống lực lượng: 

- Phóng sự Kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng Quản lý thị trường do Tổng cục QLTT xây dựng: https://youtu.be/A2mPwZJBfkM

- Phóng sự Kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng Quản lý thị trường do Cục QLTT Nghệ An xây dựng: https://www.youtube.com/watch?v=eSuTuVyBpNs

- Video Chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025: https://www.youtube.com/watch?v=sOnkvhDDMD8&list=PLDOLsG1K2Ht9ZJ9Haz4vlBlEqvjL1Od85&index=3

- Phóng sự Kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Quản lý thị trường: https://www.youtube.com/watch?v=L4w6fNsDa3M

- Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT (03/7/1957 - 03/7/2017): https://www.youtube.com/watch?v=qgklKE9sGgg

2. Chuyên mục Quản lý thị trường: 2013-2017

- Chuyên mục QLTT tháng 5/2013 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=L4w6fNsDa3M

Chuyên mục QLTT tháng 6/2013 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=WW8kuwZO2KU

Chuyên mục QLTT tháng 02/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=Xu3HTx2XPZk

Chuyên mục QLTT tháng 04/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=mudFin9_GWY

Chuyên mục QLTT tháng 05/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=G2U9tgBPSBc

Chuyên mục QLTT tháng 06/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=HoGHNkhtIwQ

Chuyên mục QLTT tháng 08/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=aii46xJZTtI

Chuyên mục QLTT tháng 09/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An:https://www.youtube.com/watch?v=P0KrKnGiBZI

Chuyên mục QLTT tháng 10/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=X2_e4y1VSic

Chuyên mục QLTT tháng 11/2014 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=faEhy7pOn8M

Chuyên mục QLTT tháng 01/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: http://youtube.com/watch?v=UFfK3sKhg0E

Chuyên mục QLTT tháng 02/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=Kx3bSMoiZ6Y

Chuyên mục QLTT tháng 4/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=LxU0FILHwMQ

Chuyên mục QLTT tháng 5/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=ErixuZRZcGk

Chuyên mục QLTT tháng 6/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=5EmR2taQ81I

Chuyên mục QLTT tháng 7/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=ESfYABpzwEk

Chuyên mục QLTT tháng 8/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=cKcEeqlNSKs

Chuyên mục QLTT tháng 9/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=IqUnw0LFtkM

Chuyên mục QLTT tháng 11/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=DWOWxezoQqs

Chuyên mục QLTT tháng 12/2015 Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=eUIqX1bqCBI

3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ: 

- Lắng trong vườn đời- Cục QLTT tỉnh Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=TMG9bk7uNQY

- Dòng máu Lạc Hồng- Cục QLTT tỉnh Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=aeUE5sa7o9M

- Giọng Nghệ tìm về - Cục QLTT tỉnh Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=hNOM_pR4ak0

- Bài ca QLTT- Cục QLTT tỉnh Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=-u42yZeUT6E

- Nhảy dân vũ Nàng sơn ca- Cục QLTT tỉnh Nghệ An: https://www.youtube.com/watch?v=UsXRfWicwY0