Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Nội quy tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1233/QĐ-QLTTNA ngày 29/12/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về ban hành nội quy tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Chi tiết tại đây.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An