Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội QLTT số 1 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Ngày 10/3/2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành quyết định 840/QĐ-TCQLTT về việc phê quyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội QLTT số 1 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Ngày 10/3/2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành quyết định 840/QĐ-TCQLTT về việc phê quyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội QLTT số 1 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Chi tiết về các gói thầu có trong file đính kèm tại đây

Phòng Tổ chức - Hành Chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An