Nghệ An công khai Quyết toán ngân sách năm 2019

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An công khai số liệu quyết toán năm 2019 theo Quyết định số 394/QĐ-CQLTT ngày 10/5/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn và công khai ngân sách, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An công khai số liệu quyết toán năm 2019 theo Quyết định số 394/QĐ-CQLTT ngày 10/5/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An 

Tải file đính kèm tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An