Nghệ An : Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị năm 2020

Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị năm 2020

Ngày 18/6/2020, Tổng cục Quản lý thị trường đã có quyết định số 1034/QĐ-TCQLTT phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Theo đó, việc mua tài sản sẽ chia làm 04 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu là: 708.800.000 đồng.

Chi tiết Quyết định - Tải tại đây

Cục QLTT Nghệ An