Tin tức sự kiện

Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường