Tin tức sự kiện

Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An