Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.

MENU VĂN BẢN