Chính sách

Quyết định được phê duyệt thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An năm 2019

Quyết định được phê duyệt thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An năm 2019