Chính sách

Nghệ An : Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị năm 2020

Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, thiết bị năm 2020