Chính sách

Quyết định: Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quyết định: Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An