Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An công khai dự toán ngân sách 2021

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An công khai dự toán ngân sách 2021

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An công khai dự toán ngân sách 2021. 

Chi tiết tại file đính kèm tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành Chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An