Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An
Chi tiết nội dung kế hoạch tại đây /documents/53598/0/File+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+%281%29.pdf/01dcd985-0e81-40ab-8039-1345ea42b678
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An