Kế hoach lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Kế hoach lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Ngày 31/3/2023, Tổng cục QLTT ra Quyết định số 448/QĐ-TCQLTT về việc phê duyệt Kế hoach lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An 

Chi tiết xem tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An