Kế hoach lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Kế hoach lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Ngày 04/04/2023, Tổng cục QLTT ra Quyết định số 461/QĐ-TCQLTT về việc phê duyệt Kế hoach lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An 

Chi tiết xem tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An