Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập BCKTKT công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở Đội QLTT số 5 và trụ sở Đội QLTT số 6 Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập BCKTKT công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở Đội QLTT số 5,6 Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Thực hiện Công văn số 1619/TCQLTT-THKTTC ngày 09/9/2022 của Tổng cục QLTT về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa công trình Trụ sở làm việc Đội QLTT số 5 và Trụ sở làm việc Đội QLTT số 6. Cục QLTT tỉnh Nghệ An triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập BCKTKT của 2 công trình. Chi tiết theo văn bản đính kèm.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập BCKTKT công trình: Bảo dưỡng sửa chữa Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An: Tải về 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập BCKTKT công trình: Bảo dưỡng sửa chữa Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An: Tải về 

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An