Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê trụ sở làm việc cho các Đội QLTT; thuê Kho bảo quản ấn chỉ, hồ sơ kiểm tra; thuê dịch vụ bảo vệ; thuê phương tiện phục vụ hoạt động công vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê trụ sở làm việc cho các Đội QLTT; thuê Kho bảo quản ấn chỉ, hồ sơ kiểm tra; thuê dịch vụ bảo vệ; thuê phương tiện phục vụ hoạt động công vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê trụ sở làm việc cho các Đội QLTT; thuê Kho bảo quản ấn chỉ, hồ sơ kiểm tra; thuê dịch vụ bảo vệ; thuê phương tiện phục vụ hoạt động công vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Chi tiết tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An