Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Đội QLTT số 5, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Đội QLTT số 5, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Đội QLTT số 5, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An:

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình. Kết quả tại đây.

Gói thầu số 2: Tư vấn QLDA. Kết quả tại đây

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát công trình.Kết quả tại đây

Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán độc lập. Kết quả tại đây

Gói thầu số 5: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT. Kết quả tại đây

Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT. Kết quả tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An