Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An:

Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ bảo vệ hàng tạm giữ, tịch thu của Văn phòng Cục, Đội QLTT số 3 và Đội QLTT số 11. Chi tiết tại đây.

Gói thầu số 02: Thuê kho bảo quản ấn chỉ, hồ sơ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Chi tiết tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An