Lặng lẽ Đóa Quỳnh

Bài viết đạt giải Nhất cuộc thi "Gương sáng quanh ta" cấp Đảng bộ Cục

Bùi Chung, Anh Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An