Nghệ An: Học tập Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Trong 2 ngày 05,06/12/2022 toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc học tập bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Trong 2 ngày 05,06/12/2022 toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc học tập bằng hình thức trực tuyến.

Nội dung chương trình học tập được triển khai trên 4 chuyên đề lớn:

Chuyên đề 1: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề 2: Nghị số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề 3: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Chuyên đề 4: Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An

Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ công việc cuối năm 2022, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tổ chức triển khai cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động học tập nghiêm túc tại 03 điểm cầu: Văn phòng Cục, trụ sở Đội QLTT số 5 và Đội QLTT số 7.

Điểm cầu Văn phòng Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Điểm cầu Đội QLTT số 5

Điểm cầu Đội QLTT số 7

Tham gia học tập 04 chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII giúp đảng viên, công chức, lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Qua đó thống nhất ý chí và hành động; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, lao động trong việc xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An