Phê duyệt Danh mục dự toán mua sắm tài sản thiết bị năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục Quản lý thị trường Nghệ An