Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1019/QĐ-TCQLTT ngày 14/7/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Dự toán, danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Chi tiết tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An