Thông báo Kết luận về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 23/11/2022, Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 883/TB-CQLTT về Kết luận số 878/KL-CQLTT ngày 22/11/2022 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc kết luận kiểm tra Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 23/11/2022, Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 883/TB-CQLTT về Kết luận số 878/KL-CQLTT ngày 22/11/2022 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc kết luận kiểm tra Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An