Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 820/KL-CQLTT ngày 08/11/2022

Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 820/KL-CQLTT ngày 08/11/2022
Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 820/KL-CQLTT ngày 08/11/2022 của Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc kết luận kiểm tra Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Tải file tại đây
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An