Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục trưởng tại phòng Tiếp công dân - Cục Quản lý thị trường, số 07 đường Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An như sau:

Tháng 1: Ngày 02 tháng 01 ; Ngày 16 tháng 01;

Tháng 2: Ngày 02 tháng 02;  Ngày 16 tháng 02;

Tháng 3: Ngày 04 tháng 3;   Ngày 18 tháng 3;

Tháng 4:  Ngày 02 tháng 4;   Ngày 16 tháng 4;

Tháng 5:  Ngày 02 tháng 5;  Ngày 16 tháng 5;

Tháng 6:  Ngày 03 tháng 6 ;  Ngày 17 tháng 6;

Tháng 7:  Ngày 02 tháng 7;  Ngày 16 tháng 7;

Tháng 8:  Ngày 02 tháng 8;  Ngày 16 tháng 8;

Tháng 9:  Ngày 02 tháng 9;  Ngày 16 tháng 9;

Tháng 10:  Ngày 02 tháng 10;  Ngày 16 tháng 10;

Tháng 11:  Ngày 04 tháng 11;  Ngày 18 tháng 11;

Tháng 12:  Ngày 02 tháng 12;  Ngày 16 tháng 12;

Phòng Thanh tra - Pháp chế có trách nhiệm giúp Cục trưởng, là đơn vị thường trực tiếp công dân tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An theo quy định.

Chi tiết tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An