Thông báo lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu

Cục QLTT tỉnh Nghệ An thông báo lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu.

Chi tiết tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An