Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu.

Thông tin chi tiết tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An