Thông báo về việc lực chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo về việc lực chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu
Xem chi tết tại đây
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An