Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Download Thông tư tại đây.

Anh Tuấn - QLTT Nghệ An