Chính sách

Thông báo Kết luận về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 23/11/2022, Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 883/TB-CQLTT về Kết luận số 878/KL-CQLTT ngày 22/11/2022 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc kết luận kiểm tra Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính