Chính sách

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán Thuê dịch vụ bảo vệ và thuê Kho bảo quản ấn chỉ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An