Hoạt động

Phê duyệt Danh mục dự toán mua sắm tài sản thiết bị năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục Quản lý thị trường Nghệ An

Ngày 15/11/2019, Tổng cục Quản lý thị trường vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, dự toán mua sắm tài sản thiết bị năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục QLTT Nghệ An