Quy chế tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quy chế tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1234/QĐ-QLTTNA ngày 29/12/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về ban hành Quy chế tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Chi tiết tại đây.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An